เดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ

ความก้าวหน้าประจำเดือน

ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน 1 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตามแผนงาน

 

 

:

:

 

 

   0.770%  

   6.227 %

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มนับตามสัญญา 1 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

ผลงานก่อสร้างสะสม

ตามแผนงาน

ผลงานก่อสร้างสะสมรวม ช้า กว่าแผนงาน

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

ขยายอายุสัญญา

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง

:

:

:

:

:

:

:

      11.346 %

      84.340 %

    - 72.944 %

          900 วัน

            21 วัน

          921 วัน

          209 วัน