เดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ

ความก้าวหน้าประจำเดือน

ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

ตามแผนงาน

 

 

:

:

 

 

   0.997 %  

   3.832 %

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มนับตามสัญญา 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

ผลงานก่อสร้างสะสม

ตามแผนงาน

ผลงานก่อสร้างสะสมรวม ช้า กว่าแผนงาน

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง

:

:

:

:

:

     7.900 %

   67.248 %

 -59.348 %

   900 วัน

   279 วัน