ตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 2-1/2562

 

           โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

ได้มีการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 2-1/2562 (งวดที่ 2) 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักก่อสร้างทาง 

ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท  โดยมี นายกนกกร จตุจินดา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

เป็นประธานในที่ประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา และมีรายนามผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา

1. นายกนกกร            จตุจินดา                 ประธานกรรมการ

2. นายทวีภัทร            เพ็งเจริญ                กรรมการ

3. นายสมบัติ              พานุรักษ์                กรรมการ

4. นายวิษณุ               เพชรวีระ                 กรรมการ

5. นายจตุวิทย์            สุวรรณรงค์             กรรมการ

บริษัทที่ปรึกษา บริษัท วิชากร จำกัด

1. นายมนตรี              กุลสุวรรณ์              รองผู้จัดการโครงการฯ

2. นายจุมพล              แม้นญาติ                วิศวกรโครงการที่ปรึกษา

3. นายเก่ง                   อันทะไชย               หัวหน้าวิศวกร

4. นางสาวพชรกร        เนียมพงษ์              วิศวกรสำนักงาน

5. นางชุติมา                ชูขวัญ                   ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน

6. นางสาวปริศนา        นามวงค์                 เลขานุการโครงการ