ตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1-1/2561

            เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โครวการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331- ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ได้มีการประชุมตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1-1/2561 ณ.ห้องประชุมสำนักงานควบคุมโครงการฯ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โดยมี นายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และมีรายนามผู้เข้าร่วมปรดะชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1

2

3

4

5

6

7

นายสมัย

นายสมยศ

นายชัชวาล

นายมงคล

นายสมเกียรติ

นางรชยา

นางสาวทองสุก

โชติสกุล

อุบลสถิตย์

ฤกษ์อร่าม

ศุภนัตร์

ชัยประเสริฐ

บุญยธนกิจ

วิเศษพรลักษณ์

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ข้าราชการบำนาญ

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 3

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  สกท.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กผง.

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สบก.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ/กรมทางหลวงชนบท

1

2

3

นายวิษณ

นายจตุวิทย์

นายโชติวิทย์

เพชรวีระ

สุวรรณรงค์

เรืองอรุณ

 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  สกท.          หัวหน้าโครงการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  สกท.          วิศวกรประจำโครงการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สกท.        ผู้ช่วยวิศวกรประจำโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท วิชชากร จำกัด

1

2

3

4

5

6

7

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์    

นายจุมพล         

นายเก่ง            

นางสาวพชรกร    

นายอรัญ              

นายธนพล            

นายพิชัย             

นางสาวปริศนา     

กิตติธเนศวร         

แม้นญาติ

อันทะไชย

เนียมพงษ์

คูณยา

ยมภา

สร้อยมนต์

นามวงค์

ผู้จัดการโครงการ

วิศวกรโครงการ

หัวหน้าวิศวกร

วิศวกรสำนักงาน

ช่างเทคนิคงานสำรวจ

ช่างเทคนิคปฐพี/วัสดุ 1

ช่างเทคนิคควบคุมงานโยธา 1

เลขานุการโครงการ
 
ผู้รับจ้าง :ห้างหุ้นส่วนจำกัดประชาพัฒน์

1

2

นายสุวสิทธิ์

นายเถลิงศักดิ์

เฮงไพรบูลย์

นนท์พละ

วิศวกร

วิศวกร