เดือน กุมภาพันธ์ 2562

           บริษัทที่ปรึกษาได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013

แยก ทล.331-ทล.3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตามหนังสือของกรมทางหลวงชนบท

เลขที่ คค 0706/2658 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561    ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 และได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่

โครงการพบว่ามีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานพอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

- งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

- งานเวนคืนที่ดิน

- การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่นๆ