เดือน มกราคม 2562

แผนงานก่อสร้างในเดือนถัดไป

 

1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

- สำนักงานสนามของโครงการ

- ห้องทดลองสนามของโครงการ

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและ

  การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

 

4.000%

2.500%

2.500%

2.500%

4.000%

4.000%

 

2. งานดินและชั้นคันทาง

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ

- งานขุดหรือตัดดิน

- งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม

- งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

- งานรื้อท่อ คสล. เดิม

- งานรื้อสะพาน เดิม

- งานรื้ออื่นๆ

-  งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้างระบายน้ำ อื่นๆ

 

5.000%

5.000%

5.000%

5.000%

5.000%

11.190%

11.190%

5.000%

5.000%

10.000%

3. งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

- งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

- งานรองพื้นทางชนิดหินคลุก

- งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat)

- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder Course (ความหนา 5 ซม.)

 

10.000%

10.000%

10.000%

10.000%

4. งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร (สำหรับกำแพงกันดิน)

- งานเสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 เมตร (สำหรับกำแพงกันดิน)

- งานเสาเข็ม ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร (สำหรับกำแพงกันดิน)

- งานเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร (สำหรับสะพานลอย)

 

10.000%

10.000%

10.000%

25.000%

5. งานโครงสร้าง

- งานสะพาน คสล. กม. 3+200.500 ถึง กม. 3+218.500

- งานสะพาน คสล. กม. 5 + 404.500 ถึง กม. 5 + 414.500

- งานสะพาน คสล. กม. 11 + 203.000 ถึง กม. 11 + 221.000

- งานสะพาน คสล. กม. 14 + 641.500 ถึง กม. 14 + 651.50 LT/RT

- งานสะพาน คสล. กม. 15 + 635.322 ถึง กม. 15 + 645.322

- งานสะพาน คสล. กม. 16 + 321.255 ถึง กม. 16 + 331.255 (skew 35˚)

- งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

- งานกำแพงกันดิน ความสูง 0.60 - 1.00 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

- งานกำแพงกันดิน ความสูง 1.01 - 1.50 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

- งานกำแพงกันดิน ความสูง 2.01 - 2.50 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

- งานกำแพงกันดิน ความสูง 1.51 - 2.00 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

- งานกำแพงกันดิน ความสูง 2.01 - 2.50 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

- งาน Concrete Slope Protection

- งานสะพานลอยคนข้าม

 

6.670%

22.000%

0.675%

17.192%

16.943%

17.045%

10.000%

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

14.000 %

15.000 %

6. งานเบ็ดเตล็ด

- ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ( Class 3 )

- ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ( Class 3 )

- ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ( Class 3 )

- ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ( Class 3 )

- ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ( Class 3 )

- ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ( Class 3 )

- ท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 2.10 x 1.20 เมตร

- บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร

- บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.20 เมตร

- บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.50 เมตร

- บ่อพักสำหรับท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.20 เมตร

- บ่อพักสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)

- บ่อพักสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.20 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)

- บ่อพักสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.50 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)

- บ่อพักสำหรับท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.20 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)

- รางระบายน้ำ คสล. ชนิดรูปตัววี

     

 5.000 %

5.000 %

5.000 %

5.000 %

5.000 %

5.000 %

5.000 %

5.000 %

5.000 %

5.000 %

5.000 %

5.000 %

5.000 %

5.000 %

5.000 %

15.000 %