เดือน ธันวาคม 2561

            ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มสำรวจ

ความพึงพอใจต่อการติดตั้งป้ายเตือนระกว่างการก่อสร้าง ตามนโยบายขันน๊อต 100 ปี 

ประจำทุกเดือน โดยในเดือน ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่

สรุปว่ามีความพึงพอใจ ในการดำเนินการ