เดือน พฤศจิกายน 2561

แผนงานก่อสร้างในเดือนถัดไป

1.งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

- สำนักงานสนามของโครงการ

- ห้องทดลองสนามของโครงการ

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

2. งานดินและชั้นคันทาง

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ

- งานขุดหรือตัดดิน

- งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม

- งานรื้อสะพานเดิม

- งานรื้อท่อ คสล. เดิม

- งานรื้ออื่นๆ

-  งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)  

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้างระบายน้ำ อื่นๆ

3. งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

- งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

- งานรองพื้นทางชนิดหินคลุก

4.งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร (สำหรับกำแพงกันดิน)

- งานเสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 เมตร (สำหรับกำแพงกันดิน)

- งานเสาเข็ม ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร (สำหรับกำแพงกันดิน)

- งานเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร (สำหรับงานสะพาน)

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งานแบบ

  Dynamic Load Test ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร

5.งานโครงสร้าง

- งานสะพาน คสล. กม. 11 + 203.000 ถึง กม. 11 + 221.000 LT/RT 

- งานสะพาน คสล. กม. 14 + 641.500 ถึง กม. 14 + 651.50

- งานสะพาน คสล. กม. 15 + 635.322 ถึง กม. 15 + 645.322

- งานสะพาน คสล. กม. 16 + 321.255 ถึง กม. 16 + 331.255 (skew 35˚)

- งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

- งานกำแพงกันดิน ความสูง 0.60 - 1.00 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

- งานกำแพงกันดิน ความสูง 1.01 - 1.50 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

- งานกำแพงกันดิน ความสูง 2.01 - 2.50 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

- งานกำแพงกันดิน ความสูง 1.51 - 2.00 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

- งานกำแพงกันดิน ความสูง 2.01 - 2.50 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

- งาน Concrete Slope Protection

6. งานเบ็ดเตล็ด

- ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ( Class 3 )

- ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ( Class 3 )

- ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ( Class 3 )

- ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ( Class 3 )

- ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ( Class 3 )

- ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ( Class 3 )

- ท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 2.10 x 1.20 เมตร

- บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร

- บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.20 เมตร

- บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.50 เมตร

- บ่อพักสำหรับท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.20 เมตร

- บ่อพักสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)

- บ่อพักสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.20 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)

- บ่อพักสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.50 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)

- บ่อพักสำหรับท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.20 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)

 

 

  4.000 %

  2.500 %

  2.500 %

  2.500 %

  4.000 %

  4.000 %

 

  4.000 %

10.000 %

10.000 %

13.280 %

  5.000 %

11.190 %

  5.000 %

  5.000 %

10.000 %

 

10.000 %

10.000 %

 

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

20.000 %

 

 

  6.088 %

  6.088 %

20.154 %

19.777 %

20.527 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

15.000 %

 

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %

10.000 %