เดือน ตุลาคม 2561

      บริษัทที่ปรึกษาได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตามหนังสือของกรมทางหลวงชนบท เลขที่ คค0706/2658 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 และได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการพบว่ามีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน                  พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

  •      งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม
  •      งานเวนคืนที่ดิน
  •      การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่นๆ