ตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 1-1/2561

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา  

           โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

ได้มีการประชุมตรวจการจ้าง ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1-1/2561 (งวดที่ 1) 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักก่อสร้างทาง 

ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท โดยมี นายวิวัฒน์ สมศริริวัฒนา 

เป็นประธานในที่ประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา และมีรายนามผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา

1. นายวิวัฒน์             สมศิริวัฒนา           ประธานกรรมการ

2. นายทวีภัทร            เพ็งเจริญ               กรรมการ

3. นายสมบัติ              พานุรักษ์                กรรมการ

4. นายวิษณุ               เพชรวีระ                 กรรมการ

5. นายจตุวิทย์            สุวรรณรงค์             กรรมการ

กรมทางหลวงชนบท

1. นายรังสิมันต์         จันทสิทธิ์                 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บริษัทที่ปรึกษา บริษัท วิชากร จำกัด

1. ดร.วุฒิพงศ์            กิตติธเนศวร           ผู้จัดการโครงการฯ

2. นายมนตรี              กุลสุวรรณ์              รองผู้จัดการโครงการฯ

3. นายจุมพล              แม้นญาติ               วิศวกรโครงการที่ปรึกษา

4. นายเก่ง                   อันทะไชย              หัวหน้าวิศวกร

5. นางสาวพชรกร        เนียมพงษ์             วิศวกรสำนักงาน

6. นางชุติมา                ชูขวัญ                  ผู้ตัดการฝ่ายประสานงาน

7. นางสาวปริศนา        นามวงค์                เลขานุการโครงการ