เดือน กันยายน 2561

แผนงานก่อสร้างในเดือนถัดไป

1.งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

   - งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

   - สำนักงานสนามของโครงการ

   - ห้องทดลองสนามของโครงการ

  - การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

  - งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

  - งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

2. งานดินและชั้นคันทาง

  - งานกรุยแนวทางและขุดตอ

  -  งานขุดหรือตัดดิน

  - งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม

  -  งานรื้อสะพาน เดิม

  - งานรื้อรางระบายน้ำ คสล. เดิม

  - งานรื้อท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 2-2.10 x 1.80 x 15.00 เมตร

  - งานรื้อท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 2-2.10 x 1.80 x 17.00 เมตร

  - งานรื้อบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ

  -  งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)

  - งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

  - งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ โครงสร้างระบายน้ำ อื่นๆ

3.งานเสาเข็ม

  - งานเสาเข็ม ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร (สำหรับกำแพงกันดิน)

  - งานเสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 เมตร (สำหรับกำแพงกันดิน)

  - งานเสาเข็ม ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร (สำหรับกำแพงกันดิน)

  - งานเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร (สำหรับงานสะพาน)

  - การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มใช้งานแบบ Dynamic Load Test ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร

4.งานโครงสร้าง

   - งานสะพาน คสล. กม. 3+200.500 ถึง กม. 3+218.500

   - งานสะพาน คสล. กม. 5 + 404.500 ถึง กม. 5 + 414.500

   - งานสะพาน คสล. กม. 11 + 203.000 ถึง กม. 11 + 221.000 LT/RT

   - งานสะพาน คสล. กม. 14 + 641.500 ถึง กม. 14 + 651.50

   - งานสะพาน คสล. กม. 15 + 635.322 ถึง กม. 15 + 645.322

   - งานสะพาน คสล. กม. 16 + 321.255 ถึง กม. 16 + 331.255  (skew 35 )

   - งานกำแพงกันดิน ความสูง 0.60 - 1.00 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

   - งานกำแพงกันดิน ความสูง 1.01 - 1.50 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

   - งานกำแพงกันดิน ความสูง 1.51 - 2.00 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

   - งานกำแพงกันดิน ความสูง 2.01 - 2.50 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)

5. งานเบ็ดเตล็ด

   - ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ( Class 3 )

   - ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ( Class 3 )

   - ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ( Class 3 )

   - ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ( Class 3 )

   - ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ( Class 3 )

   - ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ( Class 3 )

   - ท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 2.10 x 1.20 เมตร

   - บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร

   - บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.20 เมตร

   - บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.50 เมตร

   - บ่อพักสำหรับท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.20 เมตร

   - บ่อพักสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)

   - บ่อพักสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.20 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)

   - บ่อพักสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.50 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)

   - บ่อพักสำหรับท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.20 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)