เดือน สิงหาคม 2561

สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ

ความก้าวหน้าประจำเดือ

ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน 1 ถึง 31 สิงหาคม 2561

ตามแผนงาน

 

 

:

:

 

 

0.788 %

ยังไม่ได้ส่งผลงาน

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มนับตามสัญญา 1 ถึง 31 สิงหาคม 2561

ผลงานก่อสร้างสะสม

ตามแผนงาน

ผลงานก่อสร้างสะสมรวม ช้า กว่าแผนงาน

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง

:

:

:

:

:

 1.168% %

 ยังไม่ได้ส่งแผนงาน %

 ยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ %

900 วัน

735 วัน