เดือน กรกฏาคม 2561

   

แผนงานก่อสร้างในเดือนถัดไป

ผู้รับจ้างยังไม่ได้เสนอแผนงานก่อสร้าง

แผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

ที่ปรึกษามีแผนการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331– ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง              ในเดือน สิงหาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

1. งานสำรวจ

- ควบคุมและตรวจสอบการสำรวจหมุดพิกัดวงรอบถนนโครงการ

2. การตรวจสอบการขออนุมัติ

- ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติต่างๆ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติ

3. การตรวจสอบแบบก่อสร้าง (Shop Drawing)

- ตรวจสอบการขออนุมัติ Shop Drawing ต่างๆ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติ

4. การตรวจสอบและการทดสอบวัสดุ

- ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติวัสดุต่างๆตามที่ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติ

5. การประสานงาน

- ประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ กรมทางหลวงชนบท ที่ปรึกษาและผู้รับจ้างประจำเดือน

- ประชุมตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน

- ประชุมร่วมกับผู้ประสานงานระบบสาธารณูปโภคแต่ละหน่วยงาน

6. การจัดทำเอกสารและการนำเสนองาน

- จัดทำการนำเสนอผลงาน (Presentation) ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน

   เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างบริษัทที่ปรึกษา 

7. การตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการฯ

- ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณสำนักงานโครงการฯ

- ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ