ภาพความก้าวหน้า

ภาพถ่ายความก้าวหน้า ประจำเดือน ทุกระยะ 100 เมตร