กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย

            การให้ความรู้ความเข้าใจและ ควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างการดำเนินการภายในพื้นที่โครงการ

ถนนพาดผ่าน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นการก่อสร้าง จนถึงสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ พนักงาน

ชุมชน และผู้ใช้ทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการ