การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

         โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ได้จัดให้มีการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
พร้อมทั้งร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง) ณ วัดมาบยางพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ นายมงคง ศุภนัตร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดประชุมครั้งนี้