ปัญหา อุปสรรคงานก่อสร้าง

         บริษัทที่ปรึกษาได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

ตามหนังสือของกรมทางหลวงชนบท เลขที่ คค0706/2658 ลงวันที่ 12มีนาคม 2561 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561

และได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ โครงการพบว่ามีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานพอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

- งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

- งานเวนคืนที่ดิน

- การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่นๆ