รายละเอียดของสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

ผู้ว่าจ้าง   สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท
ผู้รับจ้างก่อสร้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒน์
สัญญาจ้างผู้รับจ้างเลขที่ 97/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะทางก่อสร้าง      16.460 กิโลเมตร
วันที่เริ่มนับตามสัญญา     20 มีนาคม 2561

วันสิ้นสุดตามสัญญา (เดิม)

วันสิ้นสุดสัญญา (ขยายอายุสัญญา)

  4 กันยายน 2563 

20 กุมภาพันธ์ 2567

เงินค่างานตามสัญญา

เงินสนับสนุนจาก ปตท.

540,000,000.00 บาท

31,823,966.07 บาท

เงินประกันการปฏิบัติตามสัญญ   27,000,000.00 บาท

เงินค่าปรับ

 - เงินค่าปรับ   

- เงินค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน

 

 

วันละ  1,350,000.00  บาท

วันละ       26,200.00  บาท

 

ผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่

 

บริษัท วิชชากร จำกัด

สกท.10/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560