งบประมาณโครงการ

งบประมาณโครงการ

มูลค่าการก่อสร้างสำหรับโครงการฯ 540,000,000.00 บาท
โดยใช้เงินงบประมาณทั้งหมดแยกเป็นงบประมาณของแต่ละปี ดังนี้
งบประมาณประจำปี 2561 167,580,000.00 บาท
งบประมาณประจำปี 2562 57,020,000.00 บาท

งบประมาณประจำปี 2563

งบประมาณประจำปี 2564

งบประมาณประจำปี 2565

-

175,000,000.00

140,400,000.00

บาท

บาท

บาท