งบประมาณโครงการ

งบประมาณโครงการ

มูลค่าการก่อสร้างสำหรับโครงการฯ 540,000,000.00 บาท
โดยใช้เงินงบประมาณทั้งหมดแยกเป็นงบประมาณของแต่ละปี ดังนี้
งบประมาณประจำปี 2561 148,213,856.13 บาท
งบประมาณประจำปี 2562 - บาท

งบประมาณประจำปี 2563

งบประมาณประจำปี 2564

งบประมาณประจำปี 2565

งบประมาณประจำปี 2566

-

62,221,946.00

142,937,054.00

186,627,143.78

บาท

บาท

บาท

บาท