งบประมาณโครงการ

งบประมาณโครงการ

มูลค่าการก่อสร้างสำหรับโครงการฯ 540,000,000.00 บาท
โดยใช้เงินงบประมาณทั้งหมดแยกเป็นงบประมาณของแต่ละปี ดังนี้
งบประมาณประจำปี 2561 167,580,000.00 บาท
งบประมาณประจำปี 2562 57,020,000.00 บาท

งบประมาณประจำปี 2563

งบประมาณประจำปี 2564

งบประมาณประจำปี 2565

งบประมาณประจำปี 2566

-

52,159,000.00

153,000,000.00

135,309,000.00

บาท

บาท

บาท

บาท