รายละเอียดโครงการ

 

รายละเอียดของโครงการ

                โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที กม.0+000  และมีจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่ กม.17+324.068

1.  บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ (แยกปากร่วม) เขตทาง 25.00 เมตร เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

     หนา 0.25 ม.(ไป-กลับ) รวม 6 ช่องจราจร ขนาดช่องจราจรละ 3.00-3.25 ม.

2.  ในเขตชุมชน เขตทาง 27.30 เมตร หรือน้อยกว่า เป็นผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete หนา 0.10 ม.

     (ไป-กลับ) รวม 4 ช่องจราจร ขนาดช่องจราจรละ 3.50 เมตร มีเกาะกลาง กว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง

     ข้างละ 2.50 เมตรมีทางเท้าและทางจักรยานกว้างรวม 2.80 เมตร

3.  ในเขตชุมชน เขตทาง 30.00 เมตร หรือมากกว่า เป็นผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete หนา 0.10 ม.

     (ไป-กลับ) รวม 4 ช่องจราจร ขนาดช่องจราจรละ 3.50 เมตร มีเกาะกลาง กว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง

     ข้างละ 2.50 เมตร มีทางเท้าและทางจักรยานกว้างรวม 4.15 เมตร

4.  นอกเขตชุมชน เขตทาง 30.00 เมตร หรือมากกว่า ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete หนา 0.10 ม.

     (ไป-กลับ) รวม 4 ช่องจราจร ขนาดช่องจราจรละ 3.50 เมตร มีเกาะกลาง กว้าง 4.20 เมตร ไหล่ทางกว้าง

     ข้างละ 2.50 เมตรไม่มีทางเท้า

5.  สะพานคอนกรีตเหล็ก จำนวน 6 แห่ง