วัตถุประสงค์โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ มีรายละเอียดสรุปโดยย่อ ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มจำนวนช่องจราจรให้เกิดวามสะดวกสบายและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

2. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด

3. เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. เพื่อรองรับการจราจรและการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่มากขึ้น

5. เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และทันเวลา

    สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่