เดือน มีนาคม - พฤษาภคม 2561

สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ

ความก้าวหน้าประจำเดือน

ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน 20 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2561

ตามแผนงาน

 

 

:

:

 

 

0.283 %

ยังไม่ได้ส่งผลงาน

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มนับตามสัญญา วันที่ 20 มีนาคมถึง 31 พฤษภาคม 2561

ผลงานก่อสร้างสะสม

ตามแผนงาน

ผลงานก่อสร้างสะสมรวม ช้า กว่าแผนงาน

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง

:

:

:

:

:

 0.283 %

 ยังไม่ได้ส่งแผนงาน %

 ยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ %

900 วัน

828 วัน


 • 93260.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน 20 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ตามแผนงาน : : 0.067 % ยังไม่ได้ส่งผลงาน ความ...

 • 9890.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ตามแผนงาน : : 0.030 % ยังไม่ได้ส่งผลงาน ความก้าวหน้าส...

 • 22222.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 สิงหาคม 2561 ตามแผนงาน : : 0.788 % ยังไม่ได้ส่งผลงาน ความก้าวหน้าส...

 • S__36192292.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 30 กันยายน 2561 ตามแผนงาน : : 0.360 % 3.246 % ความก้าวหน้าสะสมของงานก...

 • รูปภาพ1.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 ตุลาคม 2561 ตามแผนงาน : : 0.142 % 3.222% ความก้าวหน้าสะสมของงา...

 • resize-1543827018269.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ตามแผนงาน : : 0.202 % 3.904% ความก้าวหน้าสะสมของ...

 • รูปภาพ7.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 มกราคม 2562 ตามแผนงาน : : 0.332 % 5.750% ความก้าวหน้าสะสมของงาน...

 • 111.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตามแผนงาน : : 0.446 % 4.936 % ความก้าวหน้าสะสมขอ...

 • รูปภาพ1.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 มีนาคม 2562 ตามแผนงาน : : 0.460 % 5.411 % ความก้าวหน้าสะสมของงา...

 • 8.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 30 เมษายน 2562 ตามแผนงาน : : 0.282 % 5.011 % ความก้าวหน้าสะสมของงาน...

 • 18.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 3031 พฤษภาคม 2562 ตามแผนงาน : : 0.202 % 4.177 % ความก้าวหน้าสะสมของง...

 • งานชั้นดินเดิม 14+700 - 14+875 RT.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 30มิถุนายน 2562 ตามแผนงาน : : 0.395 % 3.946% ความก้าวหน้าสะสมของงานก...

 • 55870.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31กรกฎาคม 2562 ตามแผนงาน : : 0.353 % 2.926% ความก้าวหน้าสะสมของงานก่...

 • 135017.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31สิงหาคม 2562 ตามแผนงาน : : 0.583 % 2.710% ความก้าวหน้าสะสมของงานก่...

 • 139670.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 30 กันยายน2562 ตามแผนงาน : : 1.396 % 3.582 % ความก้าวหน้าสะสมของงานก...

 • 2699.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 ตุลาคม2562 ตามแผนงาน : : 0.261 % 3.598 % ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อ...

 • 154344.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง30 พฤศจิกายน2562 ตามแผนงาน : : 0.997 % 3.832 % ความก้าวหน้าสะสมของงาน...

 • 21592.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 ธันวาคม2562 ตามแผนงาน : : 2.287 % 4.641 % ความก้าวหน้าสะสมของงานก่...

 • 49508.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 มกราคม 2563 ตามแผนงาน : : 0.439% 6.224 % ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อ...

 • 35322.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง29 กุมภาพันธ์ 2563 ตามแผนงาน : : 0.770% 6.227 % ความก้าวหน้าสะสมของงา...

 • 86255.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 มีนาคม 2563 ตามแผนงาน : : 0.830% 4.707 % ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อ...

 • 59355.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง30 เมษายน 2563 ตามแผนงาน : : 1.555 % 4.243 % ความก้าวหน้าสะสมของงานก่...

 • 114013.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 พฤษภาคม 2563 ตามแผนงาน : : 1.607 % 2.834 % ความก้าวหน้าสะสมของงานก...

 • 73119.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง30 มิถุนายน 2563 ตามแผนงาน : : 2.430 % 1.821 % ความก้าวหน้าสะสมของงาน...

 • สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 กรกฎาคม 2563 ตามแผนงาน : : 1.260 % 0.963 % ความก้าวหน้าสะสมของงานก...

 • S__12738593.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 สิงหาคม 2563 ตามแผนงาน : : 1.623 % 0.886 % ความก้าวหน้าสะสมของงานก...

 • 172512.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง30 กันยายน 2563 ตามแผนงาน : : 12.167 % 0.207% ความก้าวหน้าสะสมของงาน...

 • 307382.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 ตุลาคม 2563 ตามแผนงาน : : 1.442 % 0.000% ความก้าวหน้าสะสมของงานก...

 • S__5169195.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง30 พฤศจิกายน 2563 ตามแผนงาน : : 0.399% 0.000% ความก้าวหน้าสะสมของงา...

 • S__5939208.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 ธันวาคม 2563 ตามแผนงาน : : 0.334% 0.000% ความก้าวหน้าสะสมของงานก...

 • S__21569547.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 มกราคม 2564 ตามแผนงาน : : 0.965% 0.000% ความก้าวหน้าสะสมของงานก่...

 • 26492.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 28 กุมภาพันธ์2564 ตามแผนงาน : : 1.915% ...

 • S__10870795.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 มีนาคม2564 ตามแผนงาน : : 8.719 % 5.7...

 • S__26296333.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 30 เมษายน 2564 ตามแผนงาน : : 3.713 % ...

 • 35253.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ตามแผนงาน : : 1.736 % 1...

 • 41754.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง30 มิถุนายน 2564 ตามแผนงาน : : 2.982 % ...

 • 61667.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 กรกฎาคม 2564 ตามแผนงาน : : 1.545 % ...

 • 512801.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 สิงหาคม2564 ตามแผนงาน : : 2.195 % 8...

 • สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง30 กันยายน2564 ตามแผนงาน : : 0.619 % 7...

 • 107569.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 ตุลาคม2564 ตามแผนงาน : : 1.081 % 4....

 • 113649.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง30 พฤศจิกายน2564 ตามแผนงาน : : 0.675 % ...

 • 3611.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 ธันวาคม2564 ตามแผนงาน : : 0.000 % 0...

 • 19162.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง31 มกราคม2565 ตามแผนงาน : : 0.421 % 0....

 • 31707.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามแผนงาน : : 0.782 % ...

 • 43803.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 มีนาคม 2565 ตามแผนงาน : : 0.478 % ...

 • S__44941334.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 30 เมษายน 2565 ตามแผนงาน : : 1.451 % ...

 • 66705.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ตามแผนงาน : : 0.926 % ...

 • S__48390168.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ตามแผนงาน : : 0.927 % ...

 • S__49020939.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 ตามแผนงาน : : 0.434 % ...

 • S__50372621.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 สิงหาคม 2565 ตามแผนงาน : : 1.752 % ...

 • 100636.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 30 กันยายน 2565 ตามแผนงาน : : 0.715 % ...

 • 194517.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ 1) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 ตุลาคม 2565 ตามแผนงาน : : 1.044 % ...

 • 38793.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (แผนผ่อนปรน) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 ตามแผนงาน : : 1.546 % 6.142% ความ...

 • 182486.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (แผนผ่อนปรน) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ตามแผนงาน : : 3.658 % 6.137% ความก้...

 • 242207.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (แผนผ่อนปรน) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 มกราคม 2566 ตามแผนงาน : : 0.320 % 18.887% ความก้า...

 • 141352.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (แผนผ่อนปรน) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตามแผนงาน : : 0.155 % 0.000% ควา...

 • 27570.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (แผนผ่อนปรน) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 มีนาคม 2566 ตามแผนงาน : : 0.000 % 0.000% ความก้า...

 • S__63340575.jpg
  สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (แผนผ่อนปรน) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 เมษายน 2566 ตามแผนงาน : : 0.000 % 0.000% ความก้า...