ความก้าวหน้าโครงการ

          วัตถุประสงค์ของการรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และที่ปรึกษา นับแต่เริ่มปฏิบัติงาน ( วันที่ 20 มีนาคม 2561- วันที่ 21 กันยายน 2563) ชี้แจงรายละเอียดของงานที่ ที่ปรึกษาปฏิบัติ เช่น การควบคุมวัสดุ การควบคุมวิธีการก่อสร้างของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามหลักวิศวกรรม การดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การจัดการจราจร และอื่นๆ เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานพึงปฏิบัติ รวมถึงบัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกรมทางหลวงชนบท


  • 280907_0.jpg
    สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (แผนปรับปรุงใหม่) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 30 กันยายน 2566 ตามแผนงาน : : 0.615 % 4.422% ค...

  • 141744_1.jpg
    สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (แผนปรับปรุงใหม่) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 31 ตุลาคม 2566 ตามแผนงาน : : 0.123 % 3.867% คว...

  • S__79904789_0.jpg
    สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (แผนปรับปรุงใหม่) ความก้าวหน้าประจำเดือน ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ตามแผนงาน : : 0.248 % 3.479% ...