เกี่ยวกับโครงการ

วามเป็นมาของโครงการ

             ตามที่กรมทางหลวงชนบท ได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยกทล.331-ทล.3191      อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้มีระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และทันเวลา สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจมนพื้นที่ จึงเห็นสมควรพัฒนาก่อสร้างขยายถนนสายรย.3013 เพื่อรองรับการขนส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวประกอบด้วยนิคมอุสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด,นิคมอุสาหกรรมอมตะซิตี้ และนิคมอุสาหกรรมสยามอินดัสเทรียลพาร์ค รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ


 • 1644465052307.jpg
  วัตถุประสงค์ของโครงการ มีรายละเอียดสรุปโดยย่อ ดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มจำนวนช่องจราจรให้เกิดวามสะดวกสบายและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด 3. เพื่อปรับปรุงระ...

 • 1786.jpg
  รายละเอียดของโครงการ โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที กม.0+000 และมีจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่ กม.17+324...

 • capital-budgeting-basics.jpg
  งบประมาณโครงการ มูลค่าการก่อสร้างสำหรับโครงการฯ 5471,823,966.07 บาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้งหมดแยกเป็นงบประมาณของแต่ละปี ดังนี้ งบประมาณประจำปี 2561 148,213,856.13 บาท งบประ...

 • 2310-350x200.jpg
  รายละเอียดของสัญญา ผู้ว่าจ้าง สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท ผู้รับจ้างก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒน์ สัญญาจ้างผู้รับจ้างเลขที่ 97/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ...