เดือน กันยายน 2566

 

แผนงานก่อสร้างในเดือนถัดไป

1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

   - งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร   

   - สำนักงานสนามของโครงการ    

   - ห้องทดลองสนามของโครงการ   

   - การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง      

   - งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง    

   - งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 

2. งานดินและชั้นคันทาง

   - งานกรุยแนวทางและขุดตอ      

   - งานขุดหรือตัดดิน       

   - งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม 

   -  งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด) 

   - งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ) 

3. งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

   - งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง        

   - งานรองพื้นทางชนิดหินคลุก     

   - งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat)       

   - งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder Course (ความหนา 5 ซม.)       

4. งานเสาเข็ม

   - งานเสาเข็ม ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร (สำหรับกำแพงกันดิน)      

   - งานเสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 เมตร (สำหรับกำแพงกันดิน)      

   - งานเสาเข็ม ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร (สำหรับกำแพงกันดิน)      

   - งานเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร (สำหรับสะพาน)   

5. งานโครงสร้าง 

   - งานสะพาน คสล. กม. 11 + 203.000 ถึง กม. 11 + 221.000  

   - งานสะพาน คสล. กม. 14 + 641.500 ถึง กม. 14 + 651.50 LT/RT     

   - งานสะพาน คสล. กม. 15 + 635.322 ถึง กม. 15 + 645.322  

   - งานสะพาน คสล. กม. 16 + 321.255 ถึง กม. 16 + 331.255  

   - งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

   - งานกำแพงกันดิน ความสูง 0.60 - 1.00 ม. (ไม่รวมเสาเข็ม)         

6. งานเบ็ดเตล็ด

   - ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ( Class 3 )      

   - ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ( Class 3 )      

   - ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ( Class 3 )      

   - ท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ( Class 3 )      

   - ท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 2.10 x 1.20 เมตร        

   - บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร    

   - บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.20 เมตร    

   - บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.50 เมตร    

   - บ่อพักสำหรับท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.20 เมตร        

   - บ่อพักสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)     

   - บ่อพักสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.20 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)     

   - บ่อพักสำหรับท่อ กลม ขนาด 1 - Ø 1.50 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)     

   - บ่อพักสำหรับท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.20 เมตร (ฝาเหล็กหล่อ)  

   - รางระบายน้ำ คสล.