เดือน กันยายน 2566

          บริษัทที่ปรึกษาได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013แยก ทล.331-ทล.3191

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตามหนังสือของกรมทางหลวงชนบท

เลขที่ คค 0706/2658 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 

และได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการฯ พบว่ามีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานพอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

- งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

- งานเวนคืนที่ดิน

- การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่นๆ