เดือน มกราคม 2566

สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (แผนผ่อนปรน)

ความก้าวหน้าประจำเดือน

ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน 1 ถึง 31 มกราคม 2566

ตามแผนงาน

 

 

:

:

 

 

      0.320 %  

     18.887 %

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มนับตามสัญญา 1 ถึง 31 มกราคม 2566

ผลงานก่อสร้างสะสม

ตามแผนงาน

ผลงานก่อสร้างสะสมรวม ช้า กว่าแผนงาน

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

ขยายอายุสัญญา

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น

เกิน ระยะเวลาก่อสร้าง

:

:

:

:

:

:

:

      66.813 %

    100.000 %

    - 33.187 %

          900 วัน

          867 วัน

       1,782 วัน

            15 วัน