เดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (แผนผ่อนปรน)

ความก้าวหน้าประจำเดือน

ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

ตามแผนงาน

 

 

:

:

 

 

      1.546 %  

      6.142 %

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มนับตามสัญญา 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

ผลงานก่อสร้างสะสม

ตามแผนงาน

ผลงานก่อสร้างสะสมรวม ช้า กว่าแผนงาน

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

ขยายอายุสัญญา

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น

คงเหลือ ระยะเวลาก่อสร้าง

:

:

:

:

:

:

:

      62.840 %

      74.976 %

    - 12.136 %

          900 วัน

          867 วัน

       1,767 วัน

            50 วัน