เดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลความก้าวหน้ารวมของงานก่อสร้างโครงการ (แผนปรับปรุงใหม่)

ความก้าวหน้าประจำเดือน

ผลงานก่อสร้างในระหว่างเดือน 1 ถึง 31 ตุลาคม 2566

ตามแผนงาน

 

 

:

:

 

 

      0.123 %  

      3.867 %

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มนับตามสัญญา 1 ถึง 31 ตุลาคม 2566

ผลงานก่อสร้างสะสม

ตามแผนงาน

ผลงานก่อสร้างสะสมรวม ช้า กว่าแผนงาน

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

ขยายอายุสัญญา

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-2019

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น

เหลือ ระยะเวลาก่อสร้าง

:

:

:

:

:

:

:

:

      68.910 %

      91.840 %

     -22.930 %

          900 วัน

          437 วัน

          827 วัน

       2,164 วัน

          113 วัน