ตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 23-2/2566

                เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน 2566 โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331- ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ได้มีการประชุมตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 23-2/2566 ณ.ห้องประชุมสำนักงานควบคุมโครงการฯ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โดยมี นายสำราญ สวัสดิ์พูล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 3 ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม และมีรายนามผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1

2

3

4

5

6

นายสำราญ

นายสมเกียรติ

นายเขตโสภณ

นายอติราช

นายจตุพร

นายวิษณุ

สวัสดิ์พูน

ชัยประเสริฐ

โภคารัตนานันท์

วราวิกสิต

เรืองจตุโพธิ์พาน

เพชรวีระ

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 3

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ  สกท.

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ  สกท.

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทระยอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางหลวงชบท

วิศวกรโยธาชำนาญการ  สกท.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ/กรมทางหลวงชนบท

1

2 

นายวิษณุ

นายนายอนุรัตน์ 

เพชรวีระ

ฤกษ์ทวีพร 

วิศวกรโยธาชำนาญการ  สกท.

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ สกท.

บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท วิชชากร จำกัด

1

2

3

4

5

6

6

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์    

นายจุมพล         

นางสาวพชรกร    

นายอรัญ              

นายสันติสุข        

นายศตคุณ  

นางสาวฐิตาภรณ์         

กิตติธเนศวร         

แม้นญาติ

เนียมพงษ์

คูณยา

ดวงพันตรี

รัตนวงศ์

สมเพ็ช

ผู้จัดการโครงการ

วิศวกรโครงการ

วิศวกรสำนักงาน

ช่างเทคนิคสำรวจ 1

ช่างเทคนิคปฐพี/วัสดุ 1

ช่างเทคนิคควบคุมงานโยธา 1

เลขานุการ

 
ผู้รับจ้าง :ห้างหุ้นส่วนจำกัดประชาพัฒน์

1

2

3

นายปภัทร

นายอัครวัฒน์

นายสุริยะ

เฮงไพบูลย์

ธนัชจิระพงศ์

วังสีหา

หุ้นส่วนผู้จัดการประชาพัฒน์

ผู้จัดการโครงการ

วิศวกร