ตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 17-2/2565

                เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน 2565 โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331- ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ได้มีการประชุมตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 17-2/2565 ณ.ห้องประชุมสำนักงานควบคุมโครงการฯ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โดยมี นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม และมีรายนามผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1

2

3

4

5

6

นายวิศว์

นายสมยศ

นายสมเกียรติ

นายสำราญ

นายอติราช

นายจตุพร

รัตนโชติ

อุบลสถิตย์

ชัยประเสริฐ

สวัสดิ์พูน

วราวิกสิต

เรืองจตุโพธิ์พาน

วิศวกรใหญ่

ข้าราชการบำนาญ

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ  สกท.

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 3

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทระยอง

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สกท.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ/กรมทางหลวงชนบท

1

2

3

นายวิษณุ

นางสาวอัมราภรณ์

ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ

เพชรวีระ

จำปาทอง

ชอบสาร

วิศวกรโยธาชำนาญการ  สกท.

นายช่างโยธาชำนาญงาน สกท.

นายช่างโยธา สกท.

บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท วิชชากร จำกัด

1

2

3

4

5

6

7

8

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์    

นายจุมพล         

นายเก่ง            

นางสาวพชรกร    

นายอรัญ              

นายธนพล            

นายพิชัย             

นางสาวอินทร์ธุอร     

กิตติธเนศวร         

แม้นญาติ

อันทะไชย

เนียมพงษ์

คูณยา

ยมภา

สร้อยมนต์

สุพรรณ

ผู้จัดการโครงการ

วิศวกรโครงการ

หัวหน้าวิศวกร

วิศวกรสำนักงาน

ช่างเทคนิคสำรวจ 1

ช่างเทคนิคปฐพี/วัสดุ 1

ช่างเทคนิคควบคุมงานโยธา 1

เลขานุการโครงการ
 
ผู้รับจ้าง :ห้างหุ้นส่วนจำกัดประชาพัฒน์

1

2

3

นายปภัทร

นายอัครวัฒน์

นายสุริยะ

เฮงไพบูลย์

ธนัชจิระพงศ์

วังสีหา

หุ้นส่วนผู้จัดการประชาพัฒน์

ผู้จัดการโครงการ

วิศวกร