ตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 11-2/2564

                เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม 2563 โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331- ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ได้มีการประชุมตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 11-2/2564 ณ.ห้องประชุมสำนักงานควบคุมโครงการฯ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โดยมี นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม และมีรายนามผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1

2

3

4

5

6

นายวิศว์

นายผดุงศักดิ์

นายสมยศ

นายชัชวาล

นายอิทธิชาติ

นายสมเกียรติ

รัตนโชติ

สรุจิกำจรวัฒนะ

อุบลสถิตย์

ฤกษ์อร่าม

คำอุไร

ชัยประเสริฐ

วิศวกรใหญ่

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ข้าราชการบำนาญ

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 3

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  สกท.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ/กรมทางหลวงชนบท

1

2

3

นายวิษณุ

นายพิเชษฐ์

นายธนะพงษ์

เพชรวีระ

แสนศรี

สวัสดิ์ไชย

วิศวกรโยธาชำนาญการ  สกท.

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแกลง

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)

บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท วิชชากร จำกัด

1

2

3

4

5

6

7

8

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์    

นายจุมพล         

นายเก่ง            

นางสาวพชรกร    

นายอรัญ              

นายธนพล            

นายพิชัย             

นางสาววราภรณ์     

กิตติธเนศวร         

แม้นญาติ

อันทะไชย

เนียมพงษ์

คูณยา

ยมภา

สร้อยมนต์

มูลขาว

ผู้จัดการโครงการ

วิศวกรโครงการ

หัวหน้าวิศวกร

วิศวกรสำนักงาน

ช่างเทคนิคสำรวจ 1

ช่างเทคนิคปฐพี/วัสดุ 1

ช่างเทคนิคควบคุมงานโยธา 1

เลขานุการโครงการ
 
ผู้รับจ้าง :ห้างหุ้นส่วนจำกัดประชาพัฒน์

1

2

3

4

นายปภัทร

นายสุริยะ

นายดนุพัฒน์

นายนิพนธ์

เฮงไพบูลย์

วังสีหา

ปงกา

สมบัติยิ่ง

หุ้นส่วนผู้จัดการประชาพัฒน์

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร