ตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 19-1/2566

 

           โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

ได้มีการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 18-4/2565 (งวดที่ 18) 

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. 

ห้องประชุม 3 ชั้น 3  อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบทโดยมี นายสมเกียรติ  ชัยประเสริฐ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

เป็นประธานในที่ประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา และมีรายนามผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา

1. นายสมเกียรติ        ชัยประเสริฐ    ประธานกรรมการ

2. นายสมบัติ              พานุรักษ์          กรรมการ

3. นายทวีภัทร            เพ็งเจริญ         กรรมการ

4. นายวิษณุ                เพชรวีระ          กรรมการ

5. นางสาวอัมราภรณ์ จำปาทอง         กรรมการ

บริษัทที่ปรึกษา บริษัท วิชชากร จำกัด

1. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์      กิตติธเนศวร           ผู้จัดการโครงการฯ

2. นายมนตรี               กุลสุวรรณ์              รองผู้จัดการโครงการฯ

3. นายจุมพล              แม้นญาติ               วิศวกรโครงการฯ

4. นางสาวพชรกร      เนียมพงษ์              วิศวกร

5. นางชุติมา               ชูขวัญ                    ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการฯ