ตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 15-1/2565

 

           โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

ได้มีการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 15-1/2565 (งวดที่ 15) 

เมื่อวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. 

ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบทโดยมี นายจตุพร เรืองจุติโพธิ์พาน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เป็นประธานในที่ประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา และมีรายนามผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา

1. นายจตุพร              เรืองจุติโพธิ์พาน    ประธานกรรมการ

2. นายสมบัติ              พานุรักษ์                 กรรมการ

3. นายทวีภัทร            เพ็งเจริญ                กรรมการ

4. นายวิษณุ                เพชรวีระ                 กรรมการ

5. นายจตุวิทย์            สุวรรณรงค์             กรรมการ

บริษัทที่ปรึกษา บริษัท วิชชากร จำกัด

1. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์      กิตติธเนศวร           ผู้จัดการโครงการฯ

1. นายมนตรี               กุลสุวรรณ์              รองผู้จัดการโครงการฯ

2. นายจุมพล              แม้นญาติ               วิศวกรโครงการฯ

3. นายเก่ง                   อันทะไชย               หัวหน้าวิศวกร

4. นางสาวพชรกร      เนียมพงษ์              วิศวกรสำนักงาน

5. นางชุติมา               ชูขวัญ                    ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการฯ

6. นางสาวอิทร์ธุอร    สุพรรณ                  เลขานุการโครงการ